Huisregels en Algemene Voorwaarden Betoeterd

Deze algemene voorwaarden van Betoeterd VOF, statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel (KvK-nummer: 93231784), verder te noemen ‘De Organisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de Organisatie met bezoekers van het evenement “Betoeterd” en/of andere door de Organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het Evenement’, worden gesloten.

Tikfouten voorbehouden.

Laatste update: 8 mei 2024

Artikel 1. Algemene voorwaarden

1.1  De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen.
1.2  Door een ticket aan te schaffen en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement, stemt iedere bezoeker automatisch in met de algemene voorwaarden en huisregels.
1.3  De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel aan bezoekers en/of goederen en voertuigen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.
1.4  Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de workshops zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
1.5  De organisatie heeft het recht Betoeterd geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, de datum en tijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen bezoekers aanspraak kunnen doen tegen de organisatie op vergoeding van schade in welke vorm dan ook.
1.6  Betoeterd behoudt zich het recht tot alle vormen van toegangscontrole (en daarmee het mogelijk weigeren van bezoekers) die in het belang zijn van het doorgang laten vinden van Betoeterd. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je een bewijs van vaccinatie of negatieve sneltest moet laten zien voordat je het festival mag betreden. We volgen hierin het advies vanuit de overheid af.
1.7 Mocht Betoeterd 2024 door Covid-19 of een aanverwant dan wel ander virus of pandemie geen doorgang kunnen vinden, dan kun je het volledige bedrag van je aangekochte ticket terugkrijgen.

Artikel 2. Huisregels 

2.1 Op Betoeterd is de Nederlandse wetgeving van kracht. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Er kan om je legitimatie gevraagd worden. Bij constatering van alcoholgebruik wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
2.2 Racisme, seksisme, diefstal of geweld wordt niet getolereerd op Betoeterd.
2.3 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementenlocatie te verwijderen.
2.4  De openingstijden van het terrein zijn van vrijdag 15:00 tot zondag 15:00. Het terrein is alleen toegankelijk met een regulier Betoeterd polsbandje van het betreffende jaar.
2.5  Gekochte polsbandjes zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en kunnen niet worden teruggenomen.
2.6  Bij verlies van het polsbandje dient een nieuw polsbandje aangeschaft te worden. Voor dit nieuwe polsbandje moet nogmaals de normale ticketprijs betaald worden.
2.7  Het verstrekte polsbandje is van deugdelijke kwaliteit. Ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar polsbandje. De organisatie kan niet ingaan op verloren polsbandjes.
2.8  Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandje, poging over de hekken klimmen) kan de organisatie ervoor kiezen om aangifte bij de politie te doen.
2.9  Bij het betreden van het festivalterrein kan de bezoeker gefouilleerd worden. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.
2.10  De volgende zaken zijn op het terrein verboden: open vuur, barbecues, glaswerk, geluidsinstallaties groot of klein, vuurwerk, (vuur)wapens, (hard)drugs, confetti kanonnen/party poppers, gevaarlijke voorwerpen en aggregaten/generatoren zijn om veiligheid- en overlast redenen verboden op de camping. Muziek maken met een akoestische gitaar raden wij ten zeerste aan.
2.11  Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meer onderdelen kunnen gemaakte kosten niet worden geretourneerd.
2.12  In de binnenruimten mag volgens de Nederlandse Wet niet gerookt worden.
2.13 Op het terrein is toezicht aanwezig. Bij ongeregeldheden zijn deze mensen bevoegd u van het terrein te verwijderen. Voor calamiteiten wordt u verwezen naar de Organisatie.
2.14 Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
2.15 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
2.16 Er zijn ruime sanitaire voorzieningen (stromend water, douches) aanwezig op het terrein. Houdt deze ook schoon. Je wordt verzocht afval te deponeren in de daarvoor bestemde containers.
2.17 Als je met een camper of busje komt, kom je op het camperveld te staan waar, omwille van de veiligheid, geen tentje bij gezet kan worden. Geplaatste voertuigen moeten in principe tot zondagmiddag blijven staan en kunnen in de tussentijd dus niet het terrein verlaten. Mocht er een situatie ontstaan waardoor je toch voortijdig het terrein met camper moet verlaten, dan kan dit alleen in onderling overleg met de Organisatie. Houd rekening met medebezoekers en rijd op het festivalterrein nooit harder dan stapvoets.
2.18 Houd rekening met de nachtrust van medekampeerders. Het camperveld is om op te slapen. Hou het voor iedereen gezellig en gun je buren wat rust, zeker na 00:00 uur.

Artikel 3. Privacy

3.1 Alle aan Betoeterd verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zie hiervoor ook onze privacy verklaring: https://www.vanlifemeeting-betoeterd.nl/privacy-policy/.
3.2 Tijdens het Evenement zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt en deze opnamen worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Artikel 4. Slotbepalingen

4.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kun je contact opnemen via mail@vanlifemeeting-betoeterd.nl.